W STULECIE PIERWSZEGO ZJAZDU MIERNICZYCH

dodano: Czwartek, 07/02/2019 14:33


4 stycznia 1919 r. rozpoczął się w Warszawie Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. Zjazd zapoczątkował zrzeszanie się geodetów, co doprowadziło do utworzenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP).

Ważną datą dla środowiska geodezyjnego stał się 17 stycznia 2019 r., kiedy Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w której wyraził szacunek dla całego środowiska polskich geodetów. 25 stycznia 2019 r., 100 lat później, Stowarzyszenie uczciło swoje stulecie Galą, przypominając słynne staszicowskie motto: "Być narodowi użytecznym". Uroczystość odbyła się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP obchodzonym w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz pod Honorowym Patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Obchody Jubileuszu poprzedziła Msza Święta koncelebrowana przez ks. Kazimierza Kardynała Nycza oraz ks. Michała Płoszajskiego - duszpasterza środowisk technicznych, absolwenta Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

W Gali, która rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i hymnem narodowym, uczestniczyło ponad 350 osób nie tylko ze środowiska geodezyjnego, ale także sympatyków Stowarzyszenia. Wśród licznych gości byli m.in.: minister Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, posłowie Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Gryglas, Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, przedstawiciele władz samorządowych Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego i Michał Olszewski - Wiceprezydent Warszawy, członkowie władz FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny oraz goście ze świata nauki z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej i prof. Aliną Maciejewską - Dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii PW, prof. Janem Kryńskim - Przewodniczącym Komitetu Geodezji PAN, dr. hab. inż. Jackiem Pijanowskim - prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, dr hab. inż. Tomaszem Lipeckim z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH oraz dr. Ryszardem Sołoduchą z Wojskowej Akademii Technicznej. Gośćmi Gali byli także przedstawiciele organizacji współpracujących: Polskiej Geodezji Komercyjnej, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nie zabrakło gości z bratnich stowarzyszeń zagranicznych z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy.

„Jubileusz to niewątpliwie zasługa wielu pokoleń znamienitych osobistości, wybitnych inżynierów i techników, którzy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej zawsze potrafili skutecznie integrować środowisko geodezyjne, dbać o wysokie standardy wykonywania zawodu oraz inicjować postęp techniczny w geodezji… Dzisiejsze Stowarzyszenie kultywuje tradycje poprzedników, dba o etyczną stronę zawodu, uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych, współpracuje z organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą, we współpracy z ośrodkami naukowymi podnosi wiedzę i profesjonalizm w  zawodzie, a także inicjuje wiele innych działań na rzecz środowiska geodezyjnego” – powiedział w wystąpieniu powitalnym prezes SGP prof. dr hab. inż. Janusz Walo. Przybliżył także dzieje Stowarzyszenia, podkreślając podejmowane działania na rzecz geodezji i geodetów.

Minister Halina Szymańska odczytała list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a następnie w jego imieniu wręczyła odznaczenia państwowe nadane grupie szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz Stowarzyszenia.
W imieniu Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju list gratulacyjny odczytał Bartłomiej Stecki – z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, a z upoważnienia Ministra Inwestycji i Rozwoju, honorowe odznaki „Za zasługi dla geodezji i Kartografii” wręczył wyróżnionym Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Liczne grono członków SGP zostało wyróżnione honorowymi odznaczeniami NOT, które wyróżnionym wręczyła Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT wspólnie z prezesem SGP prof. Januszem Walo.

Miłym akcentem Gali była obecność Stulatka kol. Ryszarda Ruszkowskiego, aktywnego członka Klubu Seniora Oddziału Warszawskiego SGP.

Szczególne wyrazy uznania dla SGP w wystąpieniu „Happy Birthday from FIG” przekazał Rudolf Staiger - Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów” (FIG), a także Maurice Barbieri - Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Geodetów (CLGE).

Główny Geodeta Kraju wspomniał, że SGP jest organizacją, na której wsparcie zawsze można liczyć, a jej działalność w istotny sposób przyczynia się do rozwoju polskiej geodezji. Były też słowa podziękowania i uznania za działania Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, które umożliwiają nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z największymi organizacjami geodezyjnymi innych państw.

O zasługach SGP dużo mówili w swych wystąpieniach goście Gali, dając wyraz uznania dla podejmowanych przez nie działań SGP, a także dla osób, które te działania realizowały. W listach gratulacyjnych przewijały się podziękowania za lata współpracy z innymi organizacjami, słowa uznania dla dotychczasowych osiągnięć, dla działalności w zakresie podnoszenia wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
Były też życzenia dalszego rozwoju, utrzymania wiodącej roli reprezentanta całego środowiska geodezyjnego oraz satysfakcji z pracy wykonywanej społecznie na rzecz szeroko rozumianej geodezji.

W dalszej części Gali mówiono o stawianych przed geodetami nowych wyzwaniach. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju przedstawił „Znaczenie informacji przestrzennej w nowoczesnym społeczeństwie”; Dariusz Gotlib i Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej prezentację „Geodezja i Kartografia - nowe wyzwania”, a Adam Augustynowicz - OPEGIEKA Elbląg „Innowacje-GEODEZJA 4.0”

Galę zakończył występ kwartetu smyczkowego „By The Way”, przy tonach walców i tang sławnych kompozytorów światowych.

Jubileusz poprzedziło wiele działań Stowarzyszenia pod egidą Komitetu Organizacyjnego z kol. Alicją Kulka jako Przewodniczącą i Ryszardem Rusem, Florianem Romanowskim, Zdzisławem Dworakowskim, Zbigniewem Kaźmierczakiem, Włodzimierzem Kędziorą, Ewą Sawicką, Urszulą Ratyńską, Andrzejem Pachutą, Ryszardem Soroko i Barbarą Kosińską. Ogłoszono konkurs na plakat, znaczek i logo Jubileuszu. W trakcie Gali, na stoisku Poczty Polskiej, można było opieczętować znaczki okolicznościowym stemplem pocztowym.
Stowarzyszenie wydało jubileuszowe wydawnictwo pt. "100-lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich", w którym zawarto monografie wszystkich oddziałów. Pachnące jeszcze farbą drukarską wydawnictwo otrzymali wszyscy uczestnicy Gali.


dodano: Czwartek, 07/02/2019 14:33 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 12/02/2019 10:31


Galeria