2018 - TO BYŁ DOBRY ROK ! OBRADOWAŁA RADA KRAJOWA

dodano: Piątek, 28/06/2019 09:52


27 czerwca 2019 r. obradowała w Warszawie Rada Krajowa FSNT-NOT. Posiedzenie prowadzili wspólnie Stanisław Cegielski (SGP) – przewodniczący oraz Edward Myśliwiec (delegat woj. kujawsko-pomorskiego).

Najważniejszą decyzją podjętą przez delegatów było zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT. Pozytywna ocena pozwoliła na udzielnie przez Radę Krajową absolutorium dla członków Zarządu, które przegłosowano indywidualnie w trybie tajnym.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Krajowej uroczyście wręczono dyplomy laureatom Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę i podręcznik techniczny, których laureaci nie odebrali na Gali „Polacy Razem” w Krakowie.

Następnie, po zatwierdzeniu porządku obrad, dokonaniu zmiany w składzie Rady - mandat delegata woj. wielkopolskiego otrzymał kol. Zbigniew Bajcar - oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania, delegaci wysłuchali informacji prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny o działaniach Zarządu Głównego w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Krajowej (21.01.2019). Skoncentrowano się w niej przede wszystkim na przebiegu i wnioskach z IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich w Krakowie (13-15.06.2019).

Wiele czasu poświęcono w dyskusji przedsięwzięciom FSNT-NOT skierowanym do młodego pokolenia, takich jak m.in. Konkurs Młody Innowator i Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Pani prezes przedstawiła także sprawozdanie z działalności statutowej FSNT-NOT w ubiegłym roku. Podkreśliła, że jego głównym tematem były obchody przez środowisko techniczne sfederowane w NOT 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akcentowano w nich wkład polskich inżynierów w odzyskanie i budowę własnej państwowości i gospodarki.

Rada wysłuchała również sprawozdania finansowego za 2018 r., zreferowanego przez Dyrektora Generalnego FSNT-NOT Mariusza Płaczkiewicza oraz wysłuchała sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Jarosława Palenika – przewodniczącego GKR. Po krótkiej dyskusji Rada przyjęła przedstawione sprawozdania.

W dalszym ciągu posiedzenia Rada Krajowa dyskutowała na temat „Kodeksu Etyki w działalności FSNT-NOT” oraz podjęła uchwały w sprawach wynikające z porządku obrad.

dodano: Piątek, 28/06/2019 09:52 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 28/06/2019 10:05


Galeria