Współpraca międzynarodowa

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:12


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT prowadzi działalność międzynarodową współpracując wielostronnie – w ramach przynależności do międzynarodowych, pozarządowych organizacji inżynierskich, jak również w kontaktach bilateralnych z zagranicznymi organizacjami naukowo-technicznymi, a także polskimi stowarzyszeniami technicznymi za granicą.

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich – WFEO

FSNT-NOT jest członkiem-założycielem powstałej w 1968 r. Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich – WFEO (World Federation of Engineering Organisations) z siedzibą w Paryżu, do której należą 83 organizacje inżynierskie z Europy, Azji, obu Ameryk, Australii i Afryki. Działa aktywnie w pracach Stałego Komitetu ds. Kształcenia i Szkolenia – CET (Committe on Education and Training). W latach 2006-2010 przedstawiciel NOT pełnił funkcję przewodniczącego tego komitetu, a funkcjonujący przy Biurze Zarządu Głównego FSNT-NOT Sekretariat WFEO-CET wydał 4 kolejne edycje periodyku „Ideas” zawierające artykuły na temat aktualnych zagadnień edukacji inżynierskiej.
Delegacje NOT uczestniczyły w organizowanych pod auspicjami WFEO Światowych Zjazdach Inżynierów – WEC (World Engineers’ Convention), które odbyły się w Hanowerze (2000 r.), Szanghaju (2004 r.) i Brasilii (2008).
www.wfeo.net

Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI
Od 1992 r. FSNT-NOT należy do Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów – FEANI (Fédération Européenne d’Associations d’Ingénieurs) z siedzibą
w Brukseli zrzeszającej organizacje inżynierskie z 31 krajów europejskich i posiadającej status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy. FEANI współpracuje ściśle z Komisją Europejską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów wyższych uczelni technicznych dla celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r. FEANI nadaje zawodowy tytuł „Inżynier Europejski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji wyższych uczelni technicznych w krajach członkowskich.Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inżynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rejestru FEANI działający przy Biurze Zarządu Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o tytuł EurIng.
www.feani.org

W ramach umów bilateralnych FSNT-NOT współpracuje:
• z Chińskim Stowarzyszeniem ds. Nauki i Techniki - CAST (China Association for Science and Technology) od 1986 r.
• z Związkiem Inżynierów Litwy – LIS (Lietuvos Inžinierių Sąjunga) od 2003 r.
• z Międzynarodowym Centrum Informacji Naukowej i Technicznej – ICSTI (International Centre for Science and Technical Information) z siedzibą w Moskwie od 2010 r.
• ze Związkiem Stowarzyszeń Naukowych i Technicznych Ukrainy (SNIOU) w zakresie promowania wiodących technologii, współpracy ośrodków innowacji i realizacji projektów dla małych średnich przedsiębiorstw w ramach „Partnerstwa Wschodniego” od 2010 r.

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:12 przez: Daniel Świerżewski
ostatnia aktualizacja: Sobota, 02/05/2015 14:14