Kierunki programowe na kadencję 2012 - 2016

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:15


KIERUNKI PROGRAMOWE

przyjęte przez Radę Krajową FSNT NOT 4 lutego 2013 r.
na XXIV kadencję lat 2012 - 2016

 1. Misja FSNT NOT
  Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota stowarzyszeń naukowo - technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego - współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

 2. ROLA I MIEJSCE RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO W PAŃSTWIE I SPOŁECZEŃSTWIE
  1. Współdziałanie z członkowskimi Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi (SNT) w celu promocji zawodu inżyniera i popularyzacji działalności i inicjatyw stowarzyszeń (wspólne konferencje prasowe, Portal Techniczny, druk materiałów promocyjnych, współpraca z mediami).
  2. Działania na rzecz dalszego wzmacniania pozycji środowisk technicznych:
   • kontynuowanie współpracy z parlamentem, rządem i kancelarią prezydenta RP
   • zaktywizowanie współdziałania z samorządami terytorialnymi i zawodowymi, szczególnie z Polską Izbą
   • Inżynierów Budownictwa (PIIB)
   • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze nauki: Polską Akademią Nauk (PAN), Akademią Inżynierską w Polsce (AIP), Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB), Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
   • współdziałanie z urzędami centralnymi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Urzędem Dozoru Technicznego (UDT), Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), Polskim Centrum Akredytacji (PCA)
   • wzmocnienie współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP), Zrzeszeniem Prawników Polskich (ZPP)
   • zaktywizowanie działalności w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
   • podjęcie współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, szczególnie w odniesieniu do uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń naukowo-technicznych w Unii Europejskiej
  3. Organizacja konkursów: Mistrz Techniki, Dźwignia, Młody Innowator, Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT), TECHNICUS, Złoty Inżynier.
  4. Promocyjne wykorzystanie w XXIV kadencji jubileuszy:
   • 180-lecia ruchu stowarzyszeniowego, 70-lecia NOT, 110-lecia Warszawskiego Domu Technika (WDT), 150-lecia Przeglądu Technicznego (PT), 60-lecia Muzeum Techniki NOT (MT)
   • współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi tworzącymi Federację (SNT) i terenowymi jednostkami organizacyjnymi (TJO) przy organizacji ich jubileuszy oraz innych zadań statutowych.
 3. DZIAŁANIA NA RZECZ GOSPODARKI
  1. Kontynuacja działalności na rzecz innowacyjności gospodarki:
   • wypracowanie wspólnie z SNT opinii w sprawach istotnych dla nauki, techniki i gospodarki Polski i Unii Europejskiej
   • rozwijanie działalności Centrum Innowacji NOT
   • aplikowanie o projekty unijne i regionalne
   • tworzenie konsorcjów do realizacji programów badawczych, rozwojowych i unijnych
  2. Współorganizacja dwóch Zjazdów Inżynierów Polskich – Polacy Razem wspólnie z organizacjami polonijnymi i uczelniami technicznymi – II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 2013 (II ŚZIP) i III ŚZIP-2016.
   • realizacja uchwał XXIV KTP, w tym organizacja konferencji: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – 2013 r.
   • rezultaty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 2014 r.
  3. Organizacja XXV Kongresu Techników Polskich (KTP) – 2015r., ze szczególnym przesłaniem do młodych inżynierów i podkreśleniem ich roli w cywilizacyjnym rozwoju Polski i Unii Europejskiej
  4. Kontynuacja corocznych Forów Inżynierskich
  5. Współdziałanie przy organizacji konferencji komitetów naukowo-technicznych FSNT-NOT, a szczególnie dotyczących: kształcenia zawodowego, problemów normalizacji, techniki w medycynie, wdrażania (skutków) dyrektyw unijnych itp.
  6. Współudział w prowadzeniu Centrum Bezpieczeństwa Technicznego z UDT, Politechniką Warszawską (PW), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP).
  7. Powołanie Zespołu Konsultacyjnego do wypracowania opinii i postulatów w sprawach nauki, techniki i gospodarki
 4. OBECNOŚĆ NA FORUM ZAGRANICZNYM
  1. Działanie w FEANI i WFEO
   • prowadzenie Narodowego Komitetu ds. Zawodowej Karty Inżyniera
   • zorganizowanie ogólnego posiedzenia FEANI (2014)
   • udział w pracach Komitetu WFEO-CET – Komitet Kształcenia i Szkolenia
   • przygotowanie merytoryczne i udział w Światowym Kongresie Inżynierów, Kioto 2015 r.
  2. Rozszerzenie współpracy bilateralnej z zagranicznymi organizacjami inżynierskimi i kontynuacji istniejącej (Chiny, Czechy, Węgry).
  3. Dalsze rozwijanie współpracy z technicznymi organizacjami polonijnymi.
  4. Nawiązanie współpracy z polskimi placówkami gospodarczymi za granicą.
 5. FUNKCJONOWANIE RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO
  1. Uregulowania prawne
   • aktywny udział w pracach Zespołu ds. zmiany ustawy o stowarzyszeniach, pracującego w Kancelarii Prezydenta RP
   • monitorowanie prac zespołu senackiego opracowującego ustawę o zrzeszaniu się
   • przygotowanie rozwiązań alternatywnych, jeśli postulaty FSNT-NOT nie znajdą się w projektowanych ustawach (projekt własny o SNT i NOT, ew. o rzeczoznawstwie).
  2. Nowelizacja statutu
   • zmiany aktualizujące i dostosowujące zapisy do obecnych realiów społeczno-gospodarczych
   • dyskusja nad modelem funkcjonowania Federacji
   • opracowanie statutu po nowelizacji ustaw
  3. Wypracowanie modelu działalności Federacji w celu zagwarantowania realizacji celów statutowych i misji, w tym:
   • gospodarowanie inwestycjami i nieruchomościami
   • działania doradcze, szkoleniowe, eksperckie i inne
   • powoływanie agend i innych zespołów dot. działalności gospodarczej
   • monitorowanie pracy spółek
   • wykorzystanie sieciowości organizacji do wzmocnienia efektów organizacyjnych i finansowych
  4. Powołanie zespołów ds.: inwestycji; budżetowo-finansowych; wypracowania nowych źródeł finansowania działalności statutowej.
  5. Systemowe rozwiązanie finansowania Muzeum Techniki we współpracy z Kancelarią Prezydenta, resortami: kultury, nauki, gospodarki.
  6. Spotkania konsultacyjne:
   • ZG z prezesami SNT i TJO
   • SG z sekretarzami generalnymi SNT i dyrektorami TJO
  7. Działania na rzecz młodzieży:
   • priorytet dla działalności Komisji Młodzieży
   • przygotowanie we współpracy z SNT oferty ruchu stowarzyszeniowego dla ludzi młodych, współdziałanie z Ogólnopolską Radą Doktorantów oraz organizacjami biznesowymi, mającymi sekcje młodzieży
   • zorganizowanie Zespołu ds. Karier Inżynierskich
   • zorganizowanie dyskusji nt. jakiego inżyniera potrzebuje gospodarka? (kto i jak powinien kształcić inżynierów, co oznacza tytuł inżyniera)

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:15 przez: Daniel Świerżewski
ostatnia aktualizacja: Sobota, 02/05/2015 14:15