Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT

dodano: Wtorek, 14/12/2010 14:38


13 grudnia 2010 r. zebrała się w Warszawie Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT odbyło się w dzień po jubileuszu 65-lecia powstania Naczelnej Organizacji Technicznej, które miało miejsce 12 grudnia 1945 r. Posiedzenie poświęcone było sprawom wewnętrznym Federacji. Najważniejsze proponowane w agendzie posiedzenia punkty dotyczyły nowelizacji Statutu FSNT-NOT, zatwierdzenie budżetu na 2011 r., w tym zasad opłat organizacyjnych i majątkowych wnoszonych przez Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT w 2011 r.

Inne przewidywane do rozpatrzenia sprawy to podjęcie uchwał w sprawach nieruchomości w Toruniu, w Poznaniu, Lublinie i Skierniewicach; zatwierdzenie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej; zmiana regulaminu przyznawania medalu im. Piotra St. Drzewieckiego

Na początku powołano prezydium obrad, w którym obok prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny, zasiedli koledzy Józef Kobic z SITPH i Grzegorz Lipowski z SWP. Powołano komisję mandatową w składzie kol. kol. Henryk Gładyś – SEP, Mieczysław Menżyński – PZITS i Wacław Muzykiewicz – SITMN oraz skrutacyjną: kol. kol. Bożena Wnuk – STC, Waldemar Matusiak – PZSWiR i Adam Rak – TJO w Opolu. Po ukonstytuowaniu się Komisja Mandatowa potwierdziła prawomocność obrad i zdolność Rady Krajowej do podejmowania uchwał.

Dokonano także zmian w składzie Rady Krajowej, gdzie zgodnie z decyzjami właściwych zarządów SNT, delegatami do Rady Krajowej zostali wybrani: Teodor Bek – SITPChem, Andrzej Koper – SITK i Stanisław Cegielski – SGP. Następnie Rada przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2010 r.
Największą dyskusję wywołała oczywiście sprawa nowelizacji Statutu Federacji. Rada Krajowa podjęła decyzję o przekazaniu wszystkim delegatom i SNT prezentowanych na Radzie zmian w Statucie z prośbą o uwagi, a także zgłoszenia osób do redakcji Statutu. Kolejny etap prac nad Statutem to spotkanie z prezesami SNT. A następnie zwołanie w I kwartale przyszłego roku specjalnego posiedzenia Rady Krajowej, na którym zgłoszone propozycje zostaną poddane pod głosowanie.

W pozostałych punktach agendy posiedzenia, Rada Krajowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2011 rok; podjęła decyzje w sprawach nieruchomości wniesionych do porządku obrad przez Zarząd Główny FSNT-NOT; przyjęła regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i dokonała zmiany regulaminu przyznawania medalu im. Piotra Drzewieckiego.

Rada Krajowa na wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich nadała kol. Aleksandrowi Kopciowi tytułu Honorowego Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Ponieważ Rada zebrała się w grudniu, na zakończenie posiedzenia, Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny złożyła wszystkim członkom Rady, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom ruchu stowarzyszeniowego oraz ich bliskim życzenia świąteczne i noworoczne.

dodano: Wtorek, 14/12/2010 14:38 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11/06/2015 14:40


Galeria