Złoty Inżynier 2009

dodano: Wtorek, 02/03/2010 14:30


Pełna była w poniedziałek, 1 marca br. sala konferencyjno-balowa Warszawskiego Domu Technika.

Znamienici goście, wśród których odnotować należy przede wszystkim „Honorowego Złotego Inżyniera” Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Witold Jurek. Także prezesi i szefowie wielu urzędów centralnych, w których gestii leżą sprawy techniki i których trzonem kadrowym są inżynierowie, wybitni twórcy techniki, naukowcy z różnych szkół i ośrodków badawczych, menedżerowie przemysłu i biznesmeni, członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz przyjaciele, znajomi i współpracownicy głównych bohaterów tego spotkania, również liczna obecność przedstawicieli mediów.

Bo też i okazja do tego spotkania była bardzo znamienita. Jeden „diamentowy”, sześciu „złotych”, tyluż „srebrnych”, dziesięcioro „wyróżnionych” oraz troje „honorowych”, to plon plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2009” organizowanego po raz XVI przez redakcję „Przeglądu Technicznego”. 26 postaci o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach.
Ich pełne twórcze dokonania oraz sylwetki prezentuje 4 numer tego najstarszego polskiego czasopisma. Warto jednakże przybliżyć ich nazwiska. Jak bowiem powiedziała otwierając uroczystość Prezes Federacji SNT-NOT, Ewa Mańkiewicz-Cudny: „Laureaci plebiscytu to ludzie, którzy winni być bohaterami reportaży z czołówek gazet i często gościć w mediach. Oni winni się włączyć w wielką akcję dokumentującą rolę nauk ścisłych i techniki w rozwoju kraju i w poziomie życia każdego zwykłego obywatela”.


”Diamentowym Inżynierem 2009” został mgr inż. Zdzisław Arlet, Dyrektor Zakładu Karoserii Fiat Auto Poland SA w Tychach, członek Zarządu Fiat Auto Poland SA. Zarządza zakładem, który był w finale Europejskiej Nagrody Jakości.

Tytułem „Złoty Inżynier 2009” uhonorowani zostali:

    mgr inż. Andrzej Dębski – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, twórca i właściciel jednej z największych w Polsce, a znanej szeroko w Europie, nowoczesnej szkółki krzewów ozdobnych.
    inż. Jan Kurp - absolwent Politechniki Śląskiej, menedżer, twórca i prezes Południowego Koncernu Energetycznego SA. oraz prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Prekursor ekologizacji polskiej energetyki. Wśród wielu zaszczytnych tytułów - laureat Orderu Uśmiechu
    mgr inż. Zbigniew Jakubas - absolwent Politechniki Częstochowskiej, biznesmen, inwestor kapitałowy. Własną działalność gospodarczą rozpoczął już w 1979 r. Jako pierwszy w Polsce wybudował nowoczesny Zakład Produkcji Wody Mineralnej „Multivita”. Członek Polskiej Rady Biznesu (w latach 2007-09 prezes Zarządu), czynnie wspiera różnorodne akcje charytatywne oraz sponsoruje wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki.
    dr inż. Krzysztof Mordziński - absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek Zarządu spółki Tramwaje Warszawskie - współautor programu wprowadzenia nowoczesnego taboru oraz unowocześnienia trakcji szynowej i rozbudowy sieci tramwajowej. W latach 1990-93 prezes Polskiego Komitetu Miar i Jakości, a w 1994-2003 Głównego Urzędu Miar. Autor lub współautor ok. 20 opracowań naukowych lub referatów z dziedziny metrologii, normalizacji i jakości.
    prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny - absolwent Politechniki Warszawskiej, wieloletni dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, z którego stworzył nowoczesną jednostkę badawczo-rozwojową.
    inż. Kazimierz Nowak - absolwent Politechniki Rzeszowskiej i studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i MBA na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Rotterdam School of Management, prezes Mazowieckiej Spółki Gazownictwa  wdrażającej wykorzystanie płynnego gazu ziemnego LNG. Jego opatentowany „Sposób wykonywania ekranów w gruncie oraz narzędzie do wykonywania ekranów w gruncie" zastosowano do zabezpieczenia wyrobisk górniczych. Nadzorował prace odwodnieniowe i hydrotechniczne przy budowie metra w Warszawie.


Tytuły „Srebrnych Inżynierów 2009” otrzymali:

    mgr inż. Maciej Asłanowicz – absolwent Politechniki Łódzkiej, menedżer, działacz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, z którym założył firmę Ferro STOP Sp. z o.o. Założyciel i współwłaściciel firmy FERRO-TERM. Obie firmy były wielokrotnie wyróżniane za działalność w sferze innowacyjnych technologii i biznesu. Jako jeden z pierwszych uzyskał tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING). Autor ponad 30 publikacji w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych.
    dr inż. Andrzej Bendig-Wielowiejski - absolwent Politechniki Szczecińskiej i Leningradzkiego Instytutu Elektrotechnicznego w Sankt Petersburgu. Prezes Unizeto Technologies SA w Szczecinie, która otrzymała kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za dynamikę rozwoju i efektywność, nowatorskie produkty i usługi, zrealizowane projekty, inwestycje, innowacyjność oraz efektywną absorpcję środków unijnych. Stworzył pierwszy i obecnie największy w Polsce urząd certyfikacji - CERTUM świadczący publiczne usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym.
    mgr inż. Krzysztof Frydel - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska nagrodzonego tytułem Lider Polskiej Ekologii i międzynarodowym wyróżnieniem Green Aple Award. Realizował program, w wyniku którego odtworzono ok. 90 ha śródleśnych jezior, oczek wodnych i bagien. Efektem jest wzrost produkcyjności drzewostanów oraz poprawa zdrowotności i kondycji drzewostanów. Przywrócił świetności Arboretum Wirty, które zyskało rangę ogrodu botanicznego.
    mgr inż. Paweł Mosak - absolwent Politechniki Warszawskiej, menedżer branży paliwowej, członek Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Płocku. W spółce Nafta Polska zajmował się m.in. strategią i optymalizacją logistyki naftowej, projektem ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk, morskimi terminalami przeładunkowymi oraz projektem ustawy o obowiązkowych zapasach produktów naftowych.
    mgr inż. Wiesław Prugar – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej z zakresu energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz na SGH na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Prezes spółki ORLEN Upstream zajmującej się poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej. Dyrektor generalny ORLEN International Exploration Company, dyrektor Biura Wydobycia Ropy w PKN ORLEN SA i członek Zarządu spółki Balin Energy Latria, która będzie poszukiwać ropę w łotewskiej strefie Morza Bałtyckiego
    dr inż. Marcin Rzepka - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, związany z Instytutem Nafty i Gazu. Prowadzone przez niego badania dotyczą często skrajnie niekorzystnych warunków otworowych. Brał udział w opracowaniu wielu nowych rodzajów zaczynów cementowych.„Wyróżnieni Inżynierowie 2009” to tytuł, który otrzymali:

    inż. Leonora Celmer - dyrektor ds. techniczno-hotelowych Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku. Przyczyniła się do stworzenia jednego z najnowocześniejszych pod względem technicznym ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego w kraju.
    dr inż. Lesław Janowicz - absolwent Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Ekspert w PNO Consultans Sp. z o.o., członek Komitetu Technicznego KT 144 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Kieruje Jednostką Certyfikującą Wyroby w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Dodatkowo pracuje przy projektach, które dotyczą wykorzystania energetycznego odnawialnych źródeł paliw.
    mgr inż. Krzysztof Sawicki – absolwent Politechniki Śląskiej, pierwszy prezes spółki z o.o. ZETOM Katowice im. prof. F. Sztauba, która przygotowuje firmy do wdrożenia systemów jakości oraz certyfikuje wyroby.
    mgr inż. Leszek Pikosz - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej Twórca i dyrektor dwóch średnich szkół lotniczych. Od 16 lat dyrektor Europejskiego Technikum Lotniczego SIMP i jedynego w kraju Europejskiego Liceum Lotniczego Transportowo Spedycyjnego SIMP, przygotowującego absolwentów do pracy w portach lotniczych.
    mgr Inż. Dariusz Stawiarski - absolwent Politechniki Warszawskiej, nadzorował uruchomienie produkcji samochodów „Warszawa” i „Syrena”, długoletni pracownik PIAP. Autor i współautor 60 patentów, trzech książek monograficznych, współautor wielokrotnie wznawianego „Poradnika mechanika” i redaktor naczelny czasopisma Forum Recyklingu Samochodów.
    mgr inż. Anna Żyła - absolwentka Politechniki Warszawskiej, pracownik Banku Ochrony Środowiska S.A. - obecnie jego Główny Ekolog. Ma udział w doprowadzeniu do sfinansowania wielu inwestycji chroniących środowisko. Przy jej istotnym udziale opracowano i wdrożono procedury oceny ryzyka ekologicznego i monitorowania projektów inwestycyjnych.


 Tytuł przyznany w kategorii „Młodzi Inżynierowie 2009”, to zachęta do dalszej aktywnej, kreatywnej i innowacyjnej drogi rozwoju, której zwielokrotnione dzięki ich twórczym dokonaniom efekty, służyć będą nam wszystkim. Te zaszczytne tytuły otrzymali:

    dr inż. Rafał Deptuła - absolwent Politechniki Warszawskiej, główny technolog i specjalista od projektowania i produkcji nietypowych w spółce ASMET w Regułach, której twórcą i współwłaścicielem jest mgr inż. Andrzej Sajnaga – „Złoty Inżynier 2002”.
    mgr inż. Małgorzata Skierkowska - absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Kierownik Wydziału Makulaturowni w MONDI Świecie. Ma uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996.
    mgr inż. Małgorzata Szymaszek - absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, technolog w Zakładach Magnezytowych Ropczyce S.A., autorka wielu nowych materiałów ogniotrwałych stosowanych w hutnictwie.
    mgr inż. Radosław Wiliński - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej. Związany ze spółką Stół Polski Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy PKM DUDA SA). Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Stół Polski w Ciechanowcu i pełnomocnik ds. jakości (jest audytorem systemu ISO 9001 i HACCP).

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy bardzo osobiste i odnoszące się do naszych rodzimych, polskich dokonań technicznych, przesłanie pana Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego skierowane do wyróżnionych i organizatorów plebiscytu.


I na zakończenie miła i bardzo sympatyczna tradycja plebiscytu „Złoty inżynier” …
To tytuły honorowe przyznawane inżynierom z wykształcenia, którzy niekoniecznie w swoim fachu odnoszą dziś sukcesy zawodowe. W tym roku przyznano je trzem osobom. Ale czy rzeczywiście znana z anteny TVN mgr inż. Maja Popielarska, której praca dyplomowa na stołecznej SGGW dotyczyła zagospodarowania architektonicznego krajobrazu, a która dziś prowadzi program „Maja w ogrodzie”, tak daleko odbiegła od inżynieryjnego fachu ? Albo absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, inżynier redaktor Roman Czejarek z Polskiego Radia, które jest przecież produktem myśli technicznej ? Już bardziej w tej kategorii tytuł „Honorowego Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” rzeczywiście niespodziewanie trafił do rąk … poety, satyryka, autora piosenek, scenarzysty, absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Świętokrzyskiej, mgr inż. Andrzeja Poniedzielskiego. Opowiedział on podczas uroczystości wręczania honorowych tytułów pyszną anegdotę, jak to niezapomniany Gustaw Holoubek przyjmując go do pracy w charakterze kierownika literackiego prowadzonego teatru na pytanie, czy jego politechniczne wykształcenie nie będzie tu przeszkodą, Mistrz odparł krótko: „Panie inżynierze, artystów to ja tu mam dość !”

dodano: Wtorek, 02/03/2010 14:30 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 14:32


Galeria