Rada Krajowa FSNT-NOT 2 lutego 2009

dodano: Niedziela, 15/02/2009 15:03


Początek nowej kadencji

Radę Krajową prowadziła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Do prezydium powołano: dr. Andrzeja Holewińskiego (SITO) i prof. Czesława Szczegielniaka (TJO woj. dolnośląskiego) – na zdjęciu po lewej.
Gościem specjalnym Rady Krajowej był Leszek Grabarczyk - dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW. Swoją wypowiedź skoncentrował na pakiecie 5 ustaw dotyczących reformy polskiej nauki i wynikających stąd konsekwencji dla NOT. Projekty wpłynęły do Sejmu i w połowie lutego br. zostaną przekazane do odpowiednich komisji sejmowych. W ocenie gościa, kalendarz prac będzie następujący: 2 miesiące w Sejmie, ok. 3 miesięcy w podpisie u Prezydenta RP i 3 miesiące na wejście w życie.

Dyrektor podkreślił jedną z bardzo istotnych zmian legislacyjnych: znikają przepisy o projektach celowych dofinansowywanych bezpośrednio z budżetu państwa. Finansowanie tego typu przedsięwzięć przejmie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – jako projekty własne. Główną ideą wprowadzanych zmian jest wspieranie badań nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce oraz aktywizacja i większe zaangażowanie w tym procesie samych przedsiębiorców.


„Zielone światło”


Ważną innowacją legislacyjną jest możliwość bezpośredniego delegowania przez NCBR swoich uprawnień na zewnątrz, co oznacza w praktyce, że dotychczasowa formuła projektów celowych dla mśp polegająca na współpracy MNiSW z Centrum Innowacji NOT byłaby kontynuowana w nowym ujęciu prawnym.
Po wystąpieniu dyr. Leszka Grabarczyka nastąpiła seria pytań i wypowiedzi dotyczących osiągnięć Programu projektów celowych FSNT-NOT dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanego od 2001r. Przedstawiciele przedsiębiorstw – uczestników programu podkreślali jego dużą efektywność.
W ich ocenie jest to sprawdzone narzędzie wdrażania innowacyjnych produktów bądź technologii i ta formuła nie może zostać zaprzepaszczona.

Podsumowując prof. Józef Suchy, przewodniczący Zespołu FSNT-NOT ds. programu projektów celowych msp, zaproponował aby jak najszybciej podpisać umowę między MNiSW i NOT, której kontynuację mogłoby przejąć NCBR.

Prof. Leszek Rafalski – gość Rady Krajowej, przewodniczący Rady Głównej JBR, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce podkreślił m.in., że nowe prawo musi uwzględnić większą rolę i dofinansowanie badań stosowanych, nakierowanych na praktyczne wdrożenia w gospodarce. Projekty celowe NOT uznał za warte kontynuowania i rozwijania - jako doskonałe narzędzie łączenia pieniędzy publicznych z prywatnymi.
Odpowiadając na pytania dyr. Leszek Grabarczyk zapewnił, że jest „zielone światło” dla kontynuowania współpracy MNiSW z NOT, rozwiązania wymagają tylko kwestie proceduralne.

Trudne procedury

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na 65 delegatów obecnych jest 46 czyli 70,77% uprawnionych, co stanowi quorum, a więc zebranie jest prawomocne. Po dyskusji, dotyczącej m.in. zgłoszonego przez SIMP i SITG rzekomego naruszenia Statutu i Regulaminu RK, przyjęto protokół wraz z erratą z posiedzenia RK w dniu 11 grudnia 2008r. oraz uchwałę w spawie realizacji wniosków i zaleceń zebranych przez Komisję Uchwał podczas ww. sprawozdawczo-wyborczego posiedzenia Rady Krajowej. Prezes NOT przedstawiła także informację o pracach Zarządu Głównego.


Oszczędności i program naprawczy.

Z aprobatą i zadowoleniem zebrani przyjęli Kierunki programowe działalności NOT na kadencję 2008-2012, przedstawione przez Panią Prezes.

Oszczędności i program naprawczy – tak najkrócej można podsumować wystąpienie Jerzego Gumińskiego – Sekretarza Generalnego NOT. Zebrani podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Głównego FSNT-NOT.
Podjęto też uchwałę dotyczącą opłat od terenowych jednostek organizacyjnych w 2009r.
W sprawie zmian statutu ustalono:
- SNT zgłoszą kandydatów do Komisji Statutowej do końca lutego 2009 r.,
- SNT i TJO zgłoszą propozycje do statutu do 31.03.2009 r.
Podjęto także uchwałę w sprawie działalności Komitetów Naukowo-Technicznych w kadencji 2008-2012.

dodano: Niedziela, 15/02/2009 15:03 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:04


Galeria