VI Forum Inżynierskie w Poznaniu, 9 czerwca 2008

dodano: Piątek, 20/06/2008 15:11


„NOT – promotorem innowacyjnych przedsiębiorców”

9 czerwca 2008 r. w ramach Targów „Innowacje-Technologie-Maszyny” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się kolejne już VI Forum Inżynierskie pod hasłem „NOT - promotorem innowacyjnych przedsiębiorców”.
W tytule Forum zawarta jest istota działalności Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz polskiej gospodarki.
W tym roku VI Forum Inżynierskie było inauguracyjnym wydarzeniem Ogólnopolskich Targów „Innowacje - Technologie - Maszyny” (ITM Polska 2008). Przybył na nie Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz inni dostojni goście, których serdecznie powitali prezes MTP Przemysław Trawa i prezes NOT Wojciech Ratyński.

W swoim wystąpieniu Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił znaczenie Targów „Innowacje - Technologie - Maszyny” w Poznaniu dla rozwoju polskiej myśli technicznej oraz zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie techniki.
Zarówno liczba wystawców, jak i krajów prezentujących swoje wyroby i technologie dowodzi rosnącego znaczenia poznańskich Targów. Bardzo pozytywnie odniósł się do działalności Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz polskiej gospodarki, wskazał także na potrzebę kontynuowania przez NOT projektów celowych dla msp w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013.

Pod pojęciem „promotor” rozumieć należy: inicjator, projektodawca, protektor:
NOT jest inicjatorem - zainicjował w 2001 r. „Program FSNT-NOT projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw”, kontynuuje ten Program do 2009 r. Utworzył także Sieć 35 Ośrodków Innowacji NOT na terenie całego kraju, świadczących usługi informacyjne, doradcze i proinnowacyjne, głównie dla przedsiębiorców sektora msp.
NOT jest projektodawcą - w oparciu o umowę z Ministrem Nauki i ustawę o zasadach finansowania nauki, stworzył system projektów celowych dla msp pozwalający na efektywne wykorzystanie środków budżetowych na naukę.
NOT jest protektorem - wspiera bowiem działania innowacyjnych przedsiębiorców, pomaga finansować realizację projektów celowych, promuje wdrożone projekty i ich twórców.

Po wystąpieniu Wicepremiera Waldemara Pawlaka rozpoczęło się VI Forum Inżynierskie. Prowadzili je dwaj doświadczeni dziennikarze red. Krzysztof Michalski i red. Jerzy Metelski.
Forum miało charakter otwartej inżynierskiej debaty, a brało w nim udział ok. 200 uczestników reprezentujących przedsiębiorców, jednostki badawczo-rozwojowe
i naukowe, ekspertów i działaczy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT, a także liczna grupa studentów i doktorantów poznańskich uczelni technicznych. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali w specjalnych teczkach konferencyjnych liczne materiały informacyjne i promocyjne, w tym obszerną wkładkę poświęconą VI Forum Inżynierskiemu opracowaną przez Zespół Redakcyjny „Przeglądu Technicznego”.

W czasie obecności na Forum Wicepremiera Waldemara Pawlaka rozpoczął się
Panel I-szy pt. „Program FSNT-NOT projektów celowych dla msp na przykładzie przemysłu maszyn i urządzeń budowlanych”. Panel ten przygotowany został przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który przeprowadził
w latach 2005-2008 badania dla ok. 40. projektów celowych dla msp. Szerzej o działalności Instytutu i współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorcami powiedział jego dyrektor dr inż. Stefan Góralczyk w rozmowie z red. Jerzym Metelskim, ilustrując zdjęciami zakończone i rozliczone projekty celowe.

Kolejno przedstawiciele przedsiębiorstw i instytutu prezentowali zrealizowane projekty celowe i ich efekty ekonomiczno-społeczne. Bardzo ciekawe multimedialne prezentacje przedstawili szefowie firm: MELEX A&D Tyszkiewicz Sp. J. Oddział
w Mielcu, PI-W „WAMET” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PREFABET-KURZĘTNIK
w Kurzętniku i „WUKO” S.A. w Łodzi. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego należy do najbardziej aktywnych JBR-ów uczestniczących w realizacji projektów celowych dla msp.

W II-gim Panelu pt. „Nowe formy wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców” Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Danuta Jabłońska, w swojej prezentacji przedstawiła zaprogramowane działania i wielkość środków finansowych przewidzianych w Programie Operacyjnym - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 adresowanych do przedsiębiorstw. Omówiła także w skrócie zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów, a także główne kryteria ocen.
Następnie Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacji Ministerstwa Rozwoju regionalnego Anita Wesołowska przypomniała strukturę zarządzania PO-IG 2007-2013 oraz zasady prawne obowiązujące przy udzielaniu pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE.
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Daniel Maksym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił działania PO-IG 2007-2013 w sferze nauki nakierowane na współpracę z przemysłem, a w szczególności na rzecz msp.

 

II-ci Panel miał przebieg kontradyktoryjny, a prowadził go red. Krzysztof Michalski. Kolejno więc wystąpili i zaprezentowali swoje opinie i propozycje: prof. Józef S. Suchy - wiceprezes FSNT-NOT, który wskazał na partnerstwo publiczno-prywatne przy realizacji projektów dofinansowanych zarówno ze środków budżetowych jak i unijnych. Podkreślił bardzo wysoko efektywność ekonomiczno-społeczną środków finansowych zaangażowanych w systemie projektów celowych - obsługiwanych przez Naczelną Organizację Techniczną - w ramach umów z Ministrem Nauki.
Włodzimierz Hausner - dyrektor Centrum Innowacji NOT pokazał na schemacie istotę działania 1.4 - 4.1 PO-IG 2007-2013, które łączy w jednym wniosku nakłady na badania z inwestycjami służącymi ich wdrożeniu, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców. Ta inicjatywa NOT została przyjęta w Programie Innowacyjna Gospodarka. Są jednak problemy z powierzeniem realizacji tego działania. Centrum Innowacji NOT od dawna podejmuje starania o kontynuację „Programu projektów celowych” i zgłasza pełną gotowość udziału w działaniu 1.4 - 4.1 dla przedsiębiorstw sektora msp.
Dr inż. Jan Gołębiewski - Dyrektor Zarządzający firmy „ANWIS” we Włocławku (do niedawna dyrektor Instytutu „METALCHEM” w Toruniu) podkreślił wysoką sprawność działania NOT w obsłudze projektów celowych dla msp i pozytywne oceny licznych przedsiębiorców tego systemu. Wyraził także duże zaniepokojenie poważnymi opóźnieniami w uruchomieniu poszczególnych działań PO-IG, a szczególnie przesuwaniem terminu uruchomienia działania 1.4 - 4.1.
W ramach tego Panelu zabrało głos kilku uczestników z sali, zadając pytania i wyrażając swoje opinie.

W Panelu III-cim pt. „Rola inżynierów w Narodowym Programie Foresight - Polska 2020” na początku wyświetlono krótki film z wystąpieniem prof. Michała Kleibera - Prezesa PAN - Kierownika tego programu. Następnie dr inż. Wojciech Ratyński - członek Panelu Głównego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” w rozmowie z red. Jerzym Metelskim wskazał na znaczenie tego programu dla kierunków przyszłych badań naukowych oraz polityki gospodarczej. Prezes Ratyński podkreślił także udział i rolę inżynierów w opracowaniu i realizacji tego programu.
Następnie dr Jacek Kuciński, zastępca kierownika programu, w swojej prelekcji medialnej zaprezentował jego zakres i metody oraz sposób zarządzania. podkreślił, że w opracowywaniu Programu Foresight Polska 2020 zaangażowanych jest bardzo wiele ośrodków naukowych i badawczych, a także wielu inżynierów i przedstawicieli środowiska technicznego - jako eksperci, recenzenci i konsultanci.
Panel III-ci zamknięto prezentacją doc. dr inż. Jerzego Tybulczuka, który przedstawił opracowany foresight technologiczny dla odlewnictwa.Po krótkim podsumowaniu przebiegu Forum i wskazaniu na jego główne akcenty i wnioski nastąpiło tradycyjnie, uroczyste wręczenie nagród „DŹWIGNIA 2008” wyróżniającym przedsiębiorcom za szczególne osiągnięcia tworzenia nowych miejsc pracy. Są to: Zbigniew KRUK Właściciel Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO”, Andrespol i Kazimierz SIELSKI Właściciel Firmy „BAKS”, Karczew.
Nagrody wręczyli: Ewa Mańkiewicz-Cudny - Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego” i Wojciech Ratyński - Prezes NOT.
Forum przebiegało sprawnie i miało dobrą organizację i atmosferę.
Współorganizatorami VI Forum Inżynierskiego byli: MTP, PARP, IMBGiS a patronem medialnym „Przegląd Techniczny”.
Na zakończenie VI Forum prezes NOT dr inż. Wojciech Ratyński podziękował wszystkim jego uczestnikom i panelistom, a także wyraził uznanie dla jego organizatorów.
Integralną częścią VI Forum Inżynierskiego i Targów „Innowacje-Technologie-Maszyny” były:

  •     tradycyjnie stoisko Centrum Innowacji NOT w pawilonie 5
  •     po raz pierwszy, ekspozycja Zespołu Komercjalizacji Nauki i Technologii FSNT-NOT w pawilonie 3a.

Opracował:

Włodzimierz Hausner
Z-ca Sekretarza Generalnego FSNT-NOT

Warszawa, 18.06.2008 r.

dodano: Piątek, 20/06/2008 15:11 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:13


Galeria