Renesans energetyki jądrowej

dodano: Czwartek, 27/03/2008 15:18


WNIOSKI Z KONFERENCJI FSNT-NOT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE Warszawa, 6 grudnia 2007

Komisja Wnioskowa:
Prof. dr hab. inż. Jan Składzień
Doc. dr inż. Andrzej Strupczewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik
Mgr inż. Jacek Baurski, przewodniczący
6 grudnia 2007 roku odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki konferencja naukowo-techniczna pt.: Przyszłość Energetyki Jądrowej w Polsce zorganizowana przez Polski Komitet N-T FSNT NOT ds. Gospodarki Energetycznej. Współorganizatorami konferencji byli: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wnioski zostały zredagowane przez Komisję Wnioskową i przedstawione pod koniec obrad Konferencji. Wnioski te, po przyjęciu przez Polski Komitet N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej i zaakceptowaniu przez Zarząd Główny FSNT-NOT zostaną przedstawione Wicepremierowi RP - Ministrowi Gospodarki.
Uwzględniając Rezolucję Parlamentu UE z dnia 24.10.2007 r. (2007/2091/(INI)), która uznała, że energetyka jądrowa jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego UE (i wymieniła Polskę jako kraj na drodze do wdrożenia energetyki jądrowej) oraz dostępne oceny ekonomiczno-techniczne i niektóre konkluzje przedstawione przez Komisję Wnioskową w załączniku nr 1, sformułowano dwa podstawowe wnioski:
1. Powołanie Pełnomocnika Premiera ds. Rozwoju Energetyki Jądrowej w Polsce, do którego należałaby koordynacja przygotowań do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz utworzenie niezbędnej infrastruktury prawnej i organizacyjnej dla jej skutecznego wdrożenia. Najważniejszym zadaniem Pełnomocnika powinno być doprowadzenie do podjęcia przez Parlament RP uchwały o wykorzystaniu energetyki jądrowej w Polsce, budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz gospodarce paliwem i odpadami promieniotwórczymi z tych elektrowni. W świetle wyżej wspomnianej Rezolucji Parlamentu UE w sprawie konwencjonalnych źródeł energii i technologii wytwarzania energii (2007/2091(INI)) uznaje się za konieczne także wprowadzenie zadania pt.: Przygotowanie rozwoju energetyki jądrowej do „Indykatywnego Wykazu Inwestycji Kluczowych”, w dziale „Osi Bezpieczeństwa Energetycznego” na okres 2007 – 2013.
2. Niezbędne jest podjęcie działań przez Rząd RP w celu wyłonienia Inwestorów dla budowy elektrowni jądrowych (EJ).Do zadań tych Inwestorów. należałyby m.in.: wybór i wszechstronne badanie lokalizacji potrzebnych dla EJ oraz wybór dokumentacji technicznych tych obiektów (w tym również dla elektrociepłowni jądrowych), przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania przetargowego (opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie przetargu, zebranie, rozpatrzenie i wybór ofert) na dostawę, budowę i eksploatację I-szej i II-giej EJ, zorganizowanie programu i ustalenia mechanizmów finansowania inwestycji energetyki jądrowej w Polsce, uzyskanie wsparcia z przysługujących Polsce środków UE na cele energetyki jądrowej oraz podjęcie rozmów z dostawcami paliwa w ramach Globalnego Partnerstwa Energetyki Jądrowej, którego Polska jest członkiem.
Uznano, że energia elektryczna z EJ będzie włączona do krajowego systemu elektroenergetycznego zgodnie z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2025 r. Warunkiem takiej realizacji jest wyłonienie oferenta najpóźniej do 2012 r.
Przewodniczący
Polskiego Komitetu N-T FSNT NOT
ds. Gospodarki Energetycznej
/-/
dr inż. Henryk Gładyś

Załączniki:
1. Omówienie podstawowych wniosków z referatów konferencyjnych i dyskusji podczas obrad Konferencji ,,Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce”.
2. Przesłanki wyboru typu reaktora jądrowego, wynikające z Konferencji ,, Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce”.

dodano: Czwartek, 27/03/2008 15:18 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 15:20


Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 210 KB POBIERZ
Załącznik nr 2 190 KB POBIERZ