Ogólnopolski konkurs "Młody Innowator"

dodano: Wtorek, 02/10/2007 15:59


Regulamin konkursu interdyscyplinarnego „Młody INNOWATOR"

1. ORGANIZATOR KONKURSU
- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Towarzystwo Kultury Technicznej

2. SKŁAD KOMISJI
I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE – nauczyciele i uczniowie danej szkoły
II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE – członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i FSNT NOT
III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE – patrz pkt. 6

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs skierowany jest do uczniów IV,V,VI klas szkół podstawowych oraz gimnazjów czyli II i III etapu edukacji.

Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:
- poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej,
- zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
- wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
- prezentacji swojej pracy na forum klasy lub szkoły.

4. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Bez ograniczeń – bez względu na zakres wiedzy ucznia.

5. CEL KONKURSU
• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
• rozwój pomysłowości i zaradności,
•rozbudzanie wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu, np. wobec konieczności przekwalifikowania się,
• rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,
• rozpoznawanie potrzeb rynku (nowe produkty, usługi),
• rozwijanie zainteresowań techniką oraz jej tradycjami.

6. HARMONOGRAM KONKURSU

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2008

Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy przesłać do 15 marca 2008 do działającego na danym terenie Domu Technika.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 15 kwietnia 2008

Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i FSNT-NOT.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 30 maja 2008

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (patrona konkursu) oraz innych organizacji i instytucji oświatowych, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.

Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

7. KRYTERIA - JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe, należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.

Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

  •     jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
  •     szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
  •     porównanie z istniejącymi produktami o podobnym zastosowaniu,
  •     jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
  •     określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika,
  •    ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
  •     proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
  •     krótki opis - jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy:

  •   określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak  i powstałych przy tym odpadów oraz jego utylizacji (unieszkodliwiania),
  •   podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze i montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, rodzaje obróbki materiałów.

8. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny na każdym szczeblu powinna być:

- umiejętność rozpoznania potrzeb rynku
- pomysłowość, oryginalność rozwiązań,
- przydatność, użyteczność - wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki,
- łatwość wykonania,
- dostępność materiałów,
- uzyskiwane oszczędności (energii, materiałów i czasu),
- estetyka wykonania,
- umiejętność oceny własnej pracy.

9. NAGRODY, DYPLOMY

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy przewidują dyplomy.
Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe drobiazgi.
Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe (ich wartość jest uzależniona od możliwości pozyskania sponsorów).

10. UWAGI KOŃCOWE

* Szkoły, które zechcą wziąć udział w konkursie, powinny zgłosić się do właściwej terytorialnie Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT (w skrócie TJO), www.not.org.pl

* Prace konkursowe powinny zawierać:
- dane uczniów wykonujących prace,
- adres szkoły z której pochodzi praca,
- dane nauczyciela (imię i nazwisko, nauczany przedmiot), pod kierownictwem którego ona powstała.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w FSNT-NOT: Ewa Łukasik
(022) 826 58 29
(022) 827 36 07

dodano: Wtorek, 02/10/2007 15:59 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 16:22