RADA KRAJOWA WYBRAŁA WŁADZE FSNT-NOT NA KADENCJĘ 2016 - 2020

dodano: Wtorek, 13/12/2016 09:11


Ewa Mańkiewicz-Cudny ponownie prezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT

Obradująca 12 grudnia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Rada Krajowa wybrała władze Federacji na XXV kadencję w latach 2016 – 2020. Na prezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT została ponownie wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny. W skład Zarządu weszli także: Stefan Góralczyk (PZITB), Marek Grzywacz (SEP), Tadeusz Pawłowski (SIMP), Józef Suchy (STOP) i Kamil Wójcik (SWTP). Jedno stanowisko w Zarządzie, z uwagi na brak quorum przed 4 turą głosowania, pozostało nieobsadzone.
Na wstępie obrad, które sprawnie prowadzili Wiktor Piwkowski (PZITB) wraz z Adamem Błochowiakiem (woj. wielkopolskie) i Zbigniewem Chachulskim (PTChD), wybrano Komisje Mandatową, Skrutacyjną, Uchwał oraz Wnioskową. Dokonano także zmian w składzie Rady Krajowej, będących wynikiem wyborów delegatów w województwach oraz zmian dokonywanych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych. Przyjęto również protokół z poprzedniego posiedzenia oraz wybrano Prezydium Rady Krajowej na 2017r. w składzie: Piotr Szymczak (SEP) – przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Bronisław Skaźnik (SITP) i Adam Błochowiak (woj. wielkopolskie).
Na 65 delegatów do Rady, obecnych było 57 osób, co stanowiło 88 % frekwencję. Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie było zatem prawomocne i można było przystąpić do najważniejszych punktów, czyli sprawozdania Zarządu Głównego FSNT-NOT z działalności w kadencji lat 2012 – 2016, sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, a następnie dokonać wyborów.
Sprawozdanie Zarządu Głównego FSNT-NOT przedstawiła ustępująca prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Jej sprawozdanie, bogato ilustrowane zdjęciami z najważniejszych  wydarzeń i inicjatyw kadencji lat 2012 – 2016 obejmowało: zorganizowanie w czerwcu 2013 r. w II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Warszawie oraz w bieżącym, 2016 r. we Wrocławiu III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, wspólnie z XXV Kongresem Techników Polskich. FSNT-NOT aktywna była na forum międzynarodowym. I tak w październiku 2014 r. FSNT-NOT była organizatorem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) w Gdańsku. Delegacja polska brała aktywny udział w V Światowym Kongresie Inżynierów na przełomie listopada i grudnia 2015 r. w Kyoto w Japonii. Spotkała się tam z Marwanem Abdelhamidem, prezesem Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO). Liczne były także spotkania jubileuszowe i robocze z polonijnymi stowarzyszeniami inżynierskimi.
Do najważniejszych wydarzeń mijającej kadencji należały rocznice zrzeszania się polskich inżynierów i techników. Inauguracja Roku Jubileuszowego, z okazji 180-lecia powołania w Paryżu Towarzystwa Politechnicznego Polskiego odbyła się podczas uroczystej gali w Warszawskim Domu Technika NOT, w kwietniu 2015 r. W ramach jubileuszowych obchodów odbyły się uroczystości w mieście rodzinnym gen. Józefa Bema w Tarnowie (czerwiec 2015 r.); konferencja historyczna „Technika w kulturze Polski” (październik 2015 r.); Bal Technika z okazji 110-lecia Warszawskiego Domu Technika NOT (listopad 2015 r.); uroczystość w 70-lecie powstania Naczelnej Organizacji Technicznej (grudzień 2015 r.). W listopadzie 2016 r. świętowano 150-lecie „Przeglądu Technicznego”. Uroczystość uświetniło wystawienie opery St. Moniuszki „Straszny Dwór”, której premiera odbyła się w 1885 r., a więc rok wcześniej niż powstał „Przegląd Techniczny”,
W czerwcu 2014 r. FSNT-NOT została zaproszona, w gronie ok. 100 wystawców, do udziału w II Powszechnej Wystawie Krajowej "Konkurencyjna Polska" w Poznaniu. Wystawa była podsumowaniem najważniejszych dokonań obchodzonego w Polsce „25-lecia Wolności”. Stoisko NOT odwiedził Honorowy Patron II PWK Prezydent RP Bronisław Komorowski.
W minionej kadencji zorganizowano poświęcone innowacyjnym problemom techniki trzy Fora Inżynierskie, które tradycyjnie odbyły się podczas czerwcowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przyznano Nagrody DŹWIGNIA firmom za przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.
Odbyły się kolejne edycje Plebiscytu o tytuł Złoty Inżynier redakcji „Przeglądu Technicznego”. Podsumowanie  XX edycji w 2014 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
Bogate były działania Federacji na rzecz młodego pokolenia. W mijającej kadencji przeprowadzono cztery kolejne edycje (XXXIX, XL, XLI i XLII) Olimpiady Wiedzy Technicznej, w której bierze udział ok. 8 tys. uczniów z ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowano i zaprezentowano Program „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”. W prezentacji Programu udział wzięła Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska (listopad 2014 r.). Realizowany był corocznie staraniem Komisji Młodzieży FSNT-NOT Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko, jak również skierowany do uczniów Konkurs „Młody Innowator”, który pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Podsumowanie V edycji Konkursu odbyło się w Pałacu Prezydenckim (czerwiec 2014 r.)
Nową inicjatywą podjętą w minionej kadencji jest Konkurs Technicus. Jego celem jest promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.
Odbyły się 4 kolejne edycje konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica, adresowanego do firm, które wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.
W przededniu Święta Niepodległości w listopadzie 2014 r. na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego, Prezydentowi RP przekazano w depozyt do 2020 r., odrestaurowany samochód Cadillac Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pojazd jest własnością Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Jest wystawiony w specjalnej gablocie na terenie Parku Łazienkowskiego w Warszawie.
Po wyborze nowej głowy państwa. Federacja podtrzymała dobre kontakty z Kancelarią Prezydenta RP. Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz członkowie władz FSNT-NOT kilkakrotnie byli zapraszani do udziału w debatach merytorycznych oraz obchodów świąt państwowych.
Do ważnych wydarzeń mijającej kadencji należało także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a Naczelną Organizacją Techniczną w lutym 2015r.
Na zakończenie sprawozdania, ustępująca prezes przedstawiła zagadnienia finansowe i gospodarcze. Szczegółowe informacje w tej sprawie członkowie Rady otrzymali na piśmie.
Kolejnym mówcą był Ryszard Marcińczak, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie GKR wraz z oceną działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT z w kadencji lat 2012 – 2016. Wyrazem dużego uznania dla działalności ustępujących władz było przyjęcie po krótkiej dyskusji obu sprawozdań. Po czym przystąpiono do bardzo ważnego punktu posiedzenia – wyborów.
Na funkcję prezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT zgłosiło się 5 kandydatów. W tym m.in. dotychczasowa prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny (SEP, TKT) i wiceprezes Janusz Dyduch (SITK). Po rezygnacji dwóch kandydatów, na liście znalazły się trzy nazwiska. Przeważającą większością głosów: 48 na 57 głosujących nowym prezesem wybrano ponownie Ewę Mańkiewicz-Cudny. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT został Jarosław Palenik (SPP).

dodano: Wtorek, 13/12/2016 09:11 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 19/12/2016 11:14


Galeria