RADA KRAJOWA

dodano: Środa, 15/03/2017 16:14


14 marca 2017 r. obradowała w Warszawie Rada Krajowa FSNT-NOT. Obrady prowadziło Prezydium wybrane w na 2017 rok w składzie: Piotr Szymczak (SEP) – przewodniczący oraz Adam Błochowiak (delegat woj. wielkopolskiego) i Bronisław Skaźnik (SITP) – jako członkowie.

Po otwarciu posiedzenia, zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania, informacja o pracach Zarządu Głównego, w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady 12 grudnia 2016 r. do chwili obecnej, przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

W dalszej agendzie posiedzenia była sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu NOT i propozycja rozwiązania trudności jego finansowania.

Michał Szota, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej z 12 grudnia 2016 r. zreferował wnioski zgłoszone podczas tego posiedzenia. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie założeń do „Kierunków programowych na kadencję 2016-2020”. Rada postanowiła, aby oba dokumenty połączyć i przyjąć jako Program na nową kadencję.

Następnie Rada uchwaliła, po  prezentacji projektu przedstawionego przez  Mariusza Płaczkiewicza – Dyrektora Generalnego FSNT-NOT, budżet na 2017 rok. Podjęła także Uchwałę w sprawie opłat od terenowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany w kierunkowych zasadach systemu finansowego w FSNT-NOT.

Dokonano też zmian wynikających z Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i nowego Statutu FSNT-NOT - w regulaminach: Rady Krajowej FSNT-NOT, Zarządu Głównego FSNT-NOT oraz Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT.

Powołano także oraz podjęto decyzje dotyczące zmian w regulaminach działalności Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji FSNT-NOT. W kadencji lat 2016-2020 postanowiono kontynuować działalność dotychczas istniejących Komitetów Naukowo-Technicznych FSNT-NOT tj.: Gospodarki Energetycznej, Doskonalenia Kadr, Polityki Techniczno-Gospodarczej, Normalizacji, Jakości i Certyfikacji oraz Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie. Powołano nowy Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. FEANI.

Podobne decyzje Rada Krajowa podjęła w sprawie Komisji. Postanowiono kontynuować działalność dotychczas istniejących Komisji FSNT-NOT tj.: Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego, Odznaczeń i Konkursów, Młodzieży  oraz Ochrony Środowiska. Powołano nową Komisję FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora.

Rada Krajowa upoważniła Zarząd Główny do powołania składów osobowych Komitetów i Komisji oraz wybrania ich przewodniczących.

Zebranie zakończyło wystąpienie Stanisława Tyszkiewicza - Prezesa Zarządu Fundacji Techniki Polskiej – Organizacji Pożytku Publicznego z apelem o przekazanie 1 % podatku na rzecz Fundacji.

dodano: Środa, 15/03/2017 16:14 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 15/03/2017 16:22


Galeria