W pierwszej części obrad podsumowano rok 2020.
Przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności
białostockiej Rady FSNT NOT za 2020 r., sprawozdanie i ocenę Komisji Rewizyjnej,
w jednomyślnym tajnym głosowaniu udzielono absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu Rady oraz zatwierdzono plany
działalności merytorycznej i finansowej Rady FSNT NOT
w Białymstoku w 2021 r.

W drugiej części obrad, w związku z upływem kadencji, odbyło się
posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Na początku wybrano
przewodniczącego i sekretarza zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Następnie ustępujący Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku
kol. Tadeusz Wilczewski omówił sprawozdanie z działalności Rady
w kadencji 2016-2021. Sprawozdanie i opinię Komisji Rewizyjnej
przedstawił jej przewodniczący kol. Piotr Zbrożek.

Po krótkiej dyskusji w głosowaniach przyjęto w/w sprawozdania
i w głosowaniu tajnym jednomyślnie udzielono absolutorium
ustępującym członkom Zarządu Rady.

Następnie w głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrano nowego Prezesa Zarządu
Rady FSNT NOT w Białymstoku na kadencję 2021-2025, którym został kol. Paweł
Mytnik rekomendowany przez Oddział Białostocki SEP.

Następnie w głosowaniach tajnych dokonano wyboru członków Zarządu
Rady FSNT NOT, Komisji Rewizyjnej i Komisji Wyborczej
na kadencję 2021-2025.
Posiedzenie Sprawozdawczo-wyborcze Rady FSNT NOT w Białymstoku
było dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone.

Na kadencję 2021 - 2025 do władz Rady wybrani zostali :
1.  Prezes Zarządu                 Paweł Mytnik    SEP 
2.  Wiceprezes Zarządu             Włodzimierz Ławniczuk   SITP
3.  Wiceprezes Zarządu             Ryszard Kruszewski    SITWM
4.  Wiceprezes Zarządu             Jerzy Ickiewicz    SIMP 
5.  Sekretarz Zarządu              Magdalena Naumuk    PZITS
 
6.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    Krzysztof Gleba - Zawadzki   SITK RP
7.  Zastępca Przewodniczącego            Andrzej Gierasimowicz    SGP 
8.  Sekretarz Komisji Rewizyjnej         Wiktor Ostasiewicz    SEP