JUBILEUSZ POLSKICH INŻYNIERÓW WE FRANCJI

dodano: Piątek, 04/08/2017 14:53


W bieżącym, 2017 roku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji obchodzi jubileusz 100-lecia. Jego Zarząd zaprasza do udziału w uroczystych obchodach, które odbędą się w dniach 13 – 15 października br. w Paryżu.

W Imieniu organizatorów zapraszamy Kolegów z SNT i TJO do udziału w jubileuszu polskich inżynierów we Francji.

Kiedy trwały jeszcze walki na frontach I wojny światowej (1914-1918), nie tylko wielu polityków już wiedziało, że świat, a zwłaszcza Europa będzie inny i nie powróci do granic ustanowionych 100 lat wcześniej (1814-1815) na Kongresie Wiedeńskim po rozgromieniu przez ówczesne mocarstwa Napoleona.
Wśród państw, które wybijały się na niepodległość była Polska ! Działania na rzecz odzyskania niepodległości były podejmowane wszędzie tam, gdzie mieszkali na stałe i pracowali lub przebywali na emigracji Polacy. Zatem  nie tylko w kraju, na ziemiach polskich, ale także na emigracji, gdzie splątane losy rzuciły naszych rodaków.
Poczesne miejsce wśród nich zajmowała Francja. Kraj ten był dla wielu przystanią i miejscem docelowym, w którym zdobywano wiedzę i umiejętności. Najlepszym przykładem tego była Wielka Emigracja po przegranym Powstaniu Listopadowym (183-1831), której zawdzięczamy początek ruchu stowarzyszeniowego techników inżynierów.
Tak też było w latach I wojny światowej, kiedy już wiadomo było, że szala zwycięstwa przechyla się na korzyść aliantów i wkrótce trzeba będzie budować nowy ład w Europie i odbudowywać państwowość Polski i innych państw (Czechosłowacji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz państw bałkańskich).
Służyć temu miał nie tylko czyn zbrojny i wystawienie oddziałów wojskowych. Warto bowiem wiedzieć , że tuż po wybuchu I wojny koła polskie we Francji zwróciły się do rządu francuskiego o wyrażenie zgody na formowanie sił zbrojnych na terenie swojej drugiej ojczyzny. 21 sierpnia 1914 r. rząd Francji wyraził na to zgodę. Armia została zorganizowana na zasadzie zaciągu ochotniczego spośród Polaków służących w wojsku francuskim, polskich jeńców wojennych z armii państw centralnych, a także z polskiej emigracji z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady itd. Do formowania polskich oddziałów we Francji powrócono po podpisaniu przez prezydenta Raymonda Poincarégo dekretu 4 czerwca 1917 r. Przeszły one do historii jako słynna „błękitna armia” (od koloru mundurów) gen. Józefa Hallera.

Działania na rzecz budowy niepodległej po latach niewoli Ojczyzny podjęły też środowiska cywilne. Wśród nich polscy technicy i inżynierowie. Z inicjatywy Józefa Lipkowskiego w maju 1917 r. grupa inżynierów i techników zgromadzonych w Montmorency, postanowiła powołać Stowarzyszenie, którego zadaniem było koordynowanie wysiłku na rzecz odrodzenia i odbudowy Polski. Tak powstało Stowarzyszenie Techników Polskich we Francji, które w później przyjęło nazwę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF). Akt założenia Polskiego Stowarzyszenia Techników został podpisany 18 listopada 1917 r.

Stowarzyszenie wydało „Odezwę do Polaków” żyjących we Francji, zapraszając wszystkich techników do wstąpienia w jego szeregi. Znalazły się tam takie słowa: „Wprawdzie nas tu stosunkowo niewielu, ale za to mamy szczęście stać się często u źródła nowoczesnej wiedzy, u źródła nowych metod pracy i wreszcie u źródła nowej szkoły energii i twórczości. Trzeba więc zmobilizować polskie siły techniczne na Zachodzie, zorganizować ich wspólną pracę, przygotować i ułatwić jednym powrót do Polski, a zespolić drugich w Polską techniczną placówkę we Francji.”

Działalność Stowarzyszenia polegała na utrzymaniu ścisłego kontaktu między kolegami we Francji za pośrednictwem zebrań towarzyskich, odczytów technicznych oraz zwiedzania ważniejszych zakładów przemysłowych we Francji.

Jubileuszowe uroczystości z okazji 100-lecia Stowarzyszenia rozpoczną się sesją inauguracyjną 13 października br. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Drugiego dnia, w sobotę 14 października br., odbędzie się w Bibliotece Polskiej w Paryżu seminarium pt. „4.0 Rewolucja przemysłowa – stan aktualny w świecie”. Seminarium towarzyszyć będzie wystawa poświęcona 100-leciu istnienia i działalności SITPF we Francji i Europie i cocktail, a także możliwość zwiedzenia Muzeum Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopin’a.
Gala Jubileuszowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji odbędzie się 14 października w salonie Boffrand Pałacu Luksemburskiego, siedzibie Senatu Republiki Francuskiej.
Na zakończenie jubileuszu, w niedzielę 15 października br., po mszy w kościele polskim planowane jest zwiedzanie Fundacji Louis Vuitton.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji zapraszają do udziału w jubileuszu koleżanki i kolegów ze stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i z zagranicy. SITPF jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i współpracuje z wieloma polskimi inżynierami rozsianymi po świecie. Jego przedstawiciele brali aktywny udział najpierw w spotkaniach „Polacy razem”, a później we wszystkich Światowych Zjazdach Inżynierów Polskich.
Łączą ich więzy przyjaźni i merytorycznej współpracy z wieloma środowiskami technicznymi w kraju, z różnymi Stowarzyszeniami i regionami. Wyrazem tego jest wiele wspólnych przedsięwzięć (seminaria, konferencje naukowe, wizyty i wymiana wzajemnych doświadczeń tak na gruncie naukowym i biznesowym). Organizatorzy liczą zatem na liczny udział w jubileuszowych obchodach ich święta kolegów z kraju.

W załączeniu zaproszenie, program uroczystości i warunki udziału

dodano: Piątek, 04/08/2017 14:53 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 04/08/2017 14:58


Pliki do pobrania

SITPF_skan.pdf 912 KB POBIERZ

Galeria