Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej

Koszt przetwarzania wniosku: 84(w zakresie od 0.00 zł do 84.00 zł)

Ja, niżej podpisany, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej z siedzibą w Warszawie ( dalej SWTP ). Oświadczam, że popieram cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji określone w Statucie oraz zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, który jest mi znany. 


Dane Podstawowe

Miejsce Zamieszkania

Wykształcenie podstawowe / średnie

DODAJ KOLEJNY
Wykształcenie wyższe

DODAJ KOLEJNY

Wyrażam zgodę na przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWTP podanych przeze mnie danych w celach związanych z działalnością SWTP i przyjmuję do wiadomości, że będę miał możliwość wglądu i wprowadzania korekty własnych danych w bazie SWTP.
Wrażam zgodę na udostępnienie mi usług elektronicznych, przeznaczonych dla członków SWTP.