Skutki pandemii Covid-19, a w zasadzie wynikających z niej ograniczeń i obostrzeń, które wpłynęły na funkcjonowanie życia publicznego, odczuliśmy wszyscy, tak w wymiarze osobistym, jak i w makroskali zawodowej, gospodarczej, a także społecznej. Odzwierciedliło się to również w działalności stowarzyszeniowej wszystkich struktur FSNT-NOT, od kół i oddziałów, przez Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT po instancje ruchu stowarzyszeniowego. Z tego powodu Rada Krajowa FSNT-NOT po raz drugi odbyła się w formie hybrydowej (25.06.2021). Większość delegatów uczestniczyła w posiedzeniu zdalnie z wyjątkiem Prezydium Rady, Zarządu Głównego, Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej oraz kilku delegatów, którzy przybyli do Warszawskiego Domu Technika NOT.

W sprawozdaniu merytorycznym z działalności FSNT-NOT za 2020 r., jakie obradującej  25 czerwca on-line Radzie Krajowej przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz uzupełniającej je informacji o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (04.09.2020), znalazło się wiele przedsięwzięć zrealizowanych pomimo wynikających z pandemii ograniczeń.

Istotnym uzupełnieniem merytorycznego sprawozdania było sprawozdanie finansowe przedstawione przez Dyrektora Generalnego FSNT-NOT Mariusza Płaczkiewicza oraz „Ocena działalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za 2020 r.” przedstawione przez Przewodniczącego GKR FSNT-NOT Jarosława Palenika.
Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Krajowej podjęli uchwały o  przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT-NOT i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Delegaci przyjęli również sprawozdanie z działalności GKR FSNT-NOT oraz dokonaną przez nią ocenę ZG FSNT-NOT za 2020 r.

Konsekwencją tych uchwał aprobujących działalność władz, było udzielenie wszystkim członkom Zarządu Głównego absolutorium w tajnym głosowaniu imiennym.

W relacji z posiedzenia Rady, należy wspomnieć, że już na poziomie ukonstytuowania się jej Prezydium doszło do zmian personalnych. W wyniku podjętych przez delegatów decyzji, obrady w trybie on-line na platformie vms z aplikacją umożliwiającą głosowanie tak w trybie jawnym jak i tajnym, prowadził wiceprzewodniczący Prezydium RK Kazimierz Pawlicki (delegat SEP), z pomocą kol. Krzysztofa Ruszczyńskiego (delegata STPwWB). Sprawnie uporano się ze sprawami proceduralnymi: zatwierdzeniem porządku obrad, powołaniem komisji mandatowej i skrutacyjnej, przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oraz zmianami w jej składzie.

W dalszej dyskusji tematem obrad były sprawy Terenowych Jednostek Organizacyjnych, w tym podjęcie uchwały dotyczącej ulgi w opłacie majątkowej za rok 2020, o co wnioskował Zarząd Główny.

W punkcie dotyczącym spraw TJO oraz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wnoszonych pod obrady Rady odbyła się ożywiona dyskusja na temat gospodarowania majątkiem Federacji, w tym podziału udziałów w nieruchomościach między FSNT-NOT jako całość, reprezentowaną przez Zarząd Główny, a Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi (oddziałami FSNT-NOT).