Rusza 3. edycja naboru kandydatów do tytułu EKSPERT NOT


Zarząd Główny FSNT-NOT ogłasza kolejną edycję (1.07 – 30.09.2020 r.)  naboru kandydatów do tytułu „EKSPERT NOT”. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.


Aby uzyskać tytuł EKSPERTA NOT należy złożyć do Biura FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia.  Do Karty Zgłoszenia kandydata przez Zarząd TJO FSNT-NOT należy dołączyć akceptację zgłoszenia przez Stowarzyszenie, którego kandydat jest członkiem.


Tytuł EKSPERT NOT Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu, znajdującego się wraz z Kartą Zgłoszenia na stronie www.not.org.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” jest dodatkowa zakładka EKSPERT NOT).


Karty Zgłoszeń kandydata prosimy przesyłać na adres mailowy: aleksandra.lipiec@not.org.pll ub pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem EKSPERT NOT.


Do tej pory tytuł EKSPERT NOT otrzymało 43 osoby.
Zachęcamy członków Stowarzyszeń sfederowanych w NOT do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w trzeciej edycji  nadawania tytułu EKSPERT NOT.