Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, 26. edycja Polskiej Nagrody Jakości® (PNJ) zostanie zorganizowana przez Fundację Qualitas wraz z partnerami – sygnatariuszami porozumienia. Porozumienie otwiera nowy rozdział w historii Polskiej Nagrody Jakości, wyróżnienia przyznawanego podmiotom i osobom, które wyróżnia urzeczywistnianie filozofii jakości.

Sygnatariuszami porozumienia są: prezes Marek Kłoczko, zastępca dyrektora generalnego Marek Bielski – Krajowa Izba Gospodarcza, prezes Marek Roszak i wiceprezes Tadeusz Glazer – Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, prezes Joanna Martusewicz i wiceprezes Arkadiusz Wierzbic – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, wiceprezes Stefan Góralczyk – Naczelna Organizacja Techniczna oraz prezes Marcin Kałużny z Fundacji Qualitas.
Sygnatariusze porozumienia zgodnie postanowili, że za organizację konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® będzie odpowiadać Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Strony postanowiły także powołać na przewodniczącego Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości® prof. Marka Roszaka, a stanowisko sekretarza konkursu Polskiej Nagrody Jakości® powierzono Marcinowi Kałużnemu. W uznaniu za zasługi na rzecz jakości Honorowym Przewodniczącym Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości® został prof. Stanisław Tkaczyk, osoba wielce oddana idei jakości, będąca nestorem polskiej myśli jakościowej.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania na rzecz organizacji konkursu
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®, doceniając historyczną spuściznę i dotychczasowe działania na rzecz jakości poczynione przez organizatorów poprzednich 25. edycji nagrody.
– Jesteśmy zaszczyceni, mogąc podjąć się trudu organizacji i promocji konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®. Wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie i wiedzę z wielu lat pracy na rzecz jakości, aby trwale umacniać należne miejsce konkursu PNJ na rynku nagród i wyróżnień jakościowych. Jestem przekonany, że Fundacja Qualitas jako lider tego projektu, czerpiąc z efektu synergii ze znamienitymi Partnerami konkursu osiągnie sukces, na jaki Polska Nagroda Jakości® zasługuje – podkreśla Marcin Kałużny, prezes zarządu Fundacji Qualitas.

Zmianie ulegają zasady oceny uczestników, bowiem  wraz z nowym rozdaniem, pojawiły się nowe Kryteria opracowane przez prof. Marka Roszak w oparciu o Model Doskonałości EFQM przy współpracy z Fundacją Rozwoju UE we Wrocławiu. – Nagroda otwiera drzwi do pełnego wdrożenia Modelu EFQM. Potrzebę takiego działania dostrzegali najwięksi jak np. BMW, Bosch czy Philips, więc sektor MSP powinien podążyć tą samą ścieżką. Dlaczego? Bo dzięki temu osiągnie lepsze wyniki finansowe, a co innego może być cenniejsze zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej w ujęciu globalnym, ale i regionalnym. Chciałabym, aby PNJ poprzez działania powiązane z Modelem zmieniła podejście do jakości oraz nadała jej nowe znaczenie – podkreśla dr Joanna Martusewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM.

Model EFQM i autorski system kwalifikacji uczestników
The European Foundation for Quality Management jest organizacją non-profit powstałą w 1989 roku w Brukseli. Wspiera ponad 50 tys. organizacji z Europy i nie tylko, bowiem obok BMW czy BOSCH pojawia się Aramco i Huawei. Opracowany i rozwijany przez fundację, Model EFQM jest praktycznym narzędziem wspierającym organizacje w zarządzaniu zmianami i doskonaleniu ich wyników. Określa ramy procesu zarządzania i buduje podstawy do osiągania długoterminowego sukcesu oraz zrównoważonego rozwoju organizacji.
Zbudowany zgodnie z koncepcją design thinking pomaga w procesie zmian, transformacji i przełomowym myśleniu, które stanowią codzienne wyzwania dla współczesnych
organizacji. Struktura Modelu oparta jest na prostej logice zadawania trzech pytań:
• dlaczego (why)?
• jak (how)?
• co (what)?
Kryteria Modelu umożliwiają menedżerom zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między tym, jak ich organizacja działa a wynikami, jakie osiąga. (Między tym jak działa ich organizacja, a wynikami jakie osiąga???)

NOWE KATEGORIE NAGRODY
Uczestnicy nowej PNJ mogą ubiegać się o nowe medale i statuetki PNJ oparte o ilość Kryteriów poddawanych ocenie - od Medalu Brązowego gdzie ocenie poddawane jest jedno z nich, aż do Platynowej Statuetki, gdzie ocenie podlega wszystkie siedem Kryteriów. Oceny dokonują niezależni Asesorzy rekrutowani z najlepszych polskich uczelni wyższych nadzorowani przez Przewodniczącego Komitetu Technicznego dr hab. Piotra Rogalę, Prof. UEW.
Godło Promocyjne POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się pod koniec roku, podczas dorocznego Europejskiego Kongresu Jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 26. edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości® – razem wspieramy Jakość!

Szczegółowe wymagania oraz zapisy dostępne są na stronie: https://fundacjaqualitas.pl/pnj/