OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie i Anna Teresa Kuliś oraz Mirosław Kuliś ogłaszają:

PISEMNY KONKURS OFERT
na wybór nabywcy nieruchomości, stanowiącej odrębną własność o powierzchni 1845,49 m2 (niska część Domu Technika), znajdującej się
w Łodzi, przy Placu Komuny Paryskiej 5a  (nr działki: 243/1, obręb S-06, KW LD1M/00028640/4)

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5 800 000,00 zł

Warunkiem udziału w konkursie jest :
1) złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia  30 września 2023 r. , w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: 90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, sekretariat / pokój 309,
2) złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się  ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,
3) zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów (opłaty, podatki) związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw.

Łódzka Rada FSNT NOT zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyn oraz jakichkolwiek roszczeń wobec sprzedającego.Transakcja będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie art. 43 ust.1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług.

Szczegółowych informacji na temat konkursu ofert i przedmiotowej nieruchomości udziela Dyrektor Biura Łódzkiej Rady FSNT NOT pod numerem telefonu +48 665 151 445.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Biura Łódzkiej Rady FSNT NOT.

Ogłoszenie o konkursie będzie wywieszone w siedzibie Łódzkiej Rady FSNT NOT w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. oraz opublikowane na stronach internetowych Łódzkiej Rady FSNT NOT i FSNT-NOT w Warszawie.