Zarząd Główny FSNT-NOT ogłosił czwartą edycję (1.06 – 31.10.2021 r.)  naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”. Karty Zgłoszeń kandydatów można przesyłać
w terminie do 31 października 2021 r.

Do tej pory tytuł „Ekspert NOT” otrzymało 59 osób.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia.

Jeśli kandydatura jest zgłaszana przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagana aprobata Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.

Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu, który jest do pobrania na stronie www.not.org.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” znajduje się dodatkowa zakładka Ekspert NOT”) wraz z Kartą Zgłoszenia.

Karty Zgłoszeń kandydata prosimy przesyłać na adres mailowy: aleksandra.lipiec@not.org.pl lub pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem EKSPERT.

Zachęcamy do wzięcia udziału w czwartej edycji o nadanie tytułu „Ekspert NOT”.