.

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest

0 DNI Białystok


Zapraszamy do udziału w szkoleniu BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest .


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika

15-950 Białystok


INFORMACJE

Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest .

Szkolenia trwa 5,5 godziny .

Program szkolenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

z dnia 14 października 2005 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1824)

Termin szkolenia dostosowujemy do wymagań zleceniodawcy.

Miejsce szkolenia  Dom Technika Białystok lub  siedziba zleceniodawcy.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu .
Osoby te powinny posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące:
1. potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbest,
2. dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy,
3. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy,
4. organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym: środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu, zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy,
5. postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do kierowania robotami lub wykonywania prac  takich jak:
1. usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych,
2. prace rozbiórkowe obiektów zawierających azbest,
3. inne prace z zakresu użytkowania i usuwania azbestu.

Osoby zainteresowanie szkoleniem prosimy o maila na adres odk@bialystok.enot.pl

 DODATKOWE INFORMACJE


857421275

odk@bialystok.enot.pl