.

Praktyka z wyceny nieruchomości

3700

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Zakres i warunki odbywania praktyki reguluje Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.03.2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości poz. 328.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. rozporządzenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Zgodnie z § 10 Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku (daty te muszą obejmować minimum 6 miesięcy). Wpisy o których mowa dotyczą czynności przy wykonywaniu operatów, a więc nie dotyczą jego wydania, czy też podpisania zamknięcia przez opiekuna (ostatnia strona).

W ramach praktyki należy wykonać projekty operatów szacunkowych, w których określona zostanie wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:

 a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;

 Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, 

należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 ustawy.


 Koszt praktyki  3700, brutto - ( nie uwzględnia kosztu wydania dziennika praktyk przez PFSRM -   ) Koszt dziennika praktyk 214,66 zł.
UWAGA:

Osoby chętne do odbycia praktyki proszone są o zgłoszenia mailowe.
mail do zapisów  odk@bialystok.enot.pl.

Zakres praktyki obejmuje: uruchomienie procedury zgłoszenia osoby zainteresowanej odbyciem praktyki w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; udział w wykładach dotyczących procedur szacowania nieruchomości wybranych w ramach praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości; zajęcia praktyczne związane z opracowaniem 6-ciu projektów operatów szacunkowych zapoznanie ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art.155 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie zaświadczenia upoważniającego do korzystania z danych źródłowych na potrzeby sporządzenia projektów operatów szacunkowych nieruchomości; potwierdzenie wpisów w dzienniku praktyk.
 Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez rzeczoznawców majątkowych specjalizujących się w szacowaniu nieruchomości określonego rodzaju.
 Po zakończeniu praktyki wypełniony dziennik praktyk wraz z sześcioma projektami operatów szacunkowych należy złożyć u organizatora praktyki w celu potwierdzenia spełnienia wymogów formalnych odbycia praktyki zawodowej i dokonania stosownego wpisu.
PROWADZĄCY


wycena karta.pdf

Oświadczenie.pdf

PFSRM - wniosek o odbycie praktyki zawodowej.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników_praktyk PRAKTYKANT PFSRM-1.docx


DODATKOWE INFORMACJE


Iwona Sulik

857421275

odk@bialystok.enot.pl